กลุ่มบริษัท Cheese

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วิสัยทัศน์

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.

พันธกิจ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.
I am text block. Click edit button to change this text.
I am text block. Click edit button to change this text.
I am text block. Click edit button to change this text.
I am text block. Click edit button to change this text.

คณะกรรมการ

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการ, กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ช่วยประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการอาวุโส
กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวการ
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
และกรรมการบริหาร

โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและการลงทุน

โครงสร้างการจัดการของ
Cheese